มาตรฐาน CCPC เพื่อคุณภาพชีวิตดีทุกย่างก้าว

 

มาตรฐานระดับสากล CCPC (Clinical Care Program Certificate)

เป็นมาตรฐานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์กร Joint Commission International (JCI) องค์กรสากลจากสหรัฐอเมริกาที่คอยตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลทั่วโลก พร้อมสนับสนุนการรักษาและการบริการทางการแพทย์ให้ปลอดภัยและมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น

มาตรฐานความปลอดภัยของผู้ป่วยผ่าตัดข้อในระดับสากล

SiPH ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วยในการผ่าตัด มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในศูนย์ออร์โธปิดิกส์ ในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม ทำให้สามารถผ่าตัดวันเดียวกลับบ้านได้ และด้วยความชำนาญของทีมแพทย์ผ่าตัด พร้อมกับมาตรฐานการรักษาที่ดีทำให้มีเทคนิคระงับปวดที่ดีเยี่ยม ผู้ป่วยสามารถกลับมาลุกเดินได้ใน 12 ชม. ซึ่งทำให้ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล CCPC (Clinical Care Program Certificate) และด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาคุณภาพ การรักษาและความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้ง

SiPH ได้รับรองมาตรฐาน CCPC อย่างต่อเนื่อง

การรับรองมาตรฐาน CCPC การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

  ครั้งที่ 1 : Accreditation Knee replacement program (2014 - 2017)

  ครั้งที่ 2 : Re-accreditation Knee replacement program (2018 - 2021)

  ครั้งที่ 3 : Re-accreditation Knee replacement program (27 Mar 2021 – 26 Mar 2024)

  ครั้งที่ 4 : Re-accreditation Knee replacement program (16 Mar 2024 – 15 Mar 2027)

การรับรองมาตรฐาน CCPC การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม

  ครั้งที่ 1 : Accreditation Hip replacement program (25 Mar 2021 - 24 Mar 2024)

  ครั้งที่ 2 : Re-accreditation Hip replacement program (14 Mar 2024 - 13 Mar 2027)

 

  

 

มาตรฐานระดับสากล CCPC (Clinical Care Program Certificate)

เป็นมาตรฐานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์กร Joint Commission International (JCI) องค์กรสากลจากสหรัฐอเมริกาที่คอยตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลทั่วโลก พร้อมสนับสนุนการรักษาและการบริการทางการแพทย์ให้ปลอดภัยและมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น

มาตรฐานความปลอดภัยของผู้ป่วยผ่าตัดข้อในระดับสากล

SiPH ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วยในการผ่าตัด มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในศูนย์ออร์โธปิดิกส์ ในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม ทำให้สามารถผ่าตัดวันเดียวกลับบ้านได้ และด้วยความชำนาญของทีมแพทย์ผ่าตัด พร้อมกับมาตรฐานการรักษาที่ดีทำให้มีเทคนิคระงับปวดที่ดีเยี่ยม ผู้ป่วยสามารถกลับมาลุกเดินได้ใน 12 ชม. ซึ่งทำให้ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล CCPC (Clinical Care Program Certificate) และด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาคุณภาพ การรักษาและความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้ง

SiPH ได้รับรองมาตรฐาน CCPC อย่างต่อเนื่อง

การรับรองมาตรฐาน CCPC การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

  ครั้งที่ 1 : Accreditation Knee replacement program (2014 - 2017)

  ครั้งที่ 2 : Re-accreditation Knee replacement program (2018 - 2021)

  ครั้งที่ 3 : Re-accreditation Knee replacement program (27 Mar 2021 – 26 Mar 2024)

  ครั้งที่ 4 : Re-accreditation Knee replacement program (16 Mar 2024 – 15 Mar 2027)

การรับรองมาตรฐาน CCPC การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม

  ครั้งที่ 1 : Accreditation Hip replacement program (25 Mar 2021 - 24 Mar 2024)

  ครั้งที่ 2 : Re-accreditation Hip replacement program (14 Mar 2024 - 13 Mar 2027)