ความภูมิใจของ SiPH

มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ นำไปใช้ในการบริหารจัดการ
ระบบสารสนเทศทางการแพทย์ให้มั่นคงปลอดภัย

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 นำโดย ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
และ ศ. คลินิก นพ. ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 
พร้อมคณะและผู้บริหารและทีมเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล เพื่อรับมอบ


"ประกาศนียบัตรผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO27001 และ มาตรฐาน ISO27799"

.               

จากตัวแทนบริษัท TUV NORD

ซึ่งเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการสารสนเทศให้มั่นคงปลอดภัย
(Information Security Management System)
โดยคำนึงถึงองค์ประกอบ 3 ประการคือ

ความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องสมบูรณ์ (Integrity) และ ความพร้อมใช้งาน (Availability) 
โดยการดำเนินการให้สอดคล้องตามนโยบาย และมาตรฐานระดับสากล JCI

 

มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ นำไปใช้ในการบริหารจัดการ
ระบบสารสนเทศทางการแพทย์ให้มั่นคงปลอดภัย

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 นำโดย ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
และ ศ. คลินิก นพ. ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 
พร้อมคณะและผู้บริหารและทีมเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล เพื่อรับมอบ


"ประกาศนียบัตรผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO27001 และ มาตรฐาน ISO27799"

.            

จากตัวแทนบริษัท TUV NORD

ซึ่งเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการสารสนเทศให้มั่นคงปลอดภัย
(Information Security Management System)
โดยคำนึงถึงองค์ประกอบ 3 ประการคือ

ความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องสมบูรณ์ (Integrity) และ ความพร้อมใช้งาน (Availability) 
โดยการดำเนินการให้สอดคล้องตามนโยบาย และมาตรฐานระดับสากล JCI