สาระสุขภาพ

การทำกิจวัตรประจำวันหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม

13 กุมภาพันธ์ 2566
การดูแลหลังผ่าตัดสะโพกเป็นสิ่งสำคัญ โดยมุ่งเน้นเรื่องการจัดท่าที่ถูกต้องในการทำกิจวัตรประจำวัน เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่จะได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติสุข

SiPH อัพเดท

ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง