สาระสุขภาพ

การดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน

31 กรกฎาคม 2566
เราควรดูแลรักษาฟันทุกซี่ให้ทำงานได้เป็นปกติด้วยการแปรงฟัน ร่วมกับใช้อุปกรณ์เสริมในการทำความสะอาดซอกฟัน และควรพบทันตแพทย์

SiPH อัพเดท

ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง