ในวันที่15-31 กรกฎาคม 2559 ทางโรงพยาบาลจะเริ่มใช้ระบบ IT ใหม่ ในการให้บริการ

Post : 2016-06-20