ข้อมูลแพทย์

ทพญ.กนกอร ตันติพาณิชย์กูล
ทพญ. กนกอร ตันติพาณิชย์กูล
ความชำนาญพิเศษ
ทันตกรรมจัดฟัน การจัดฟันด้วยการผ่าตัดจัดฟัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ทันตกรรม
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
คุณวุฒิ
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553
  • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2562
  • วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา พ.ศ.2563

 

สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474