ข้อมูลแพทย์

รศ.พญ.นฤมล เด่นทรัพย์สุนทร
รศ.พญ. นฤมล เด่นทรัพย์สุนทร
ความชำนาญพิเศษ
กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์เด็ก (โภชนาการ)
  • พฤหัสบดี
    16:00 - 18:00 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2537
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา พ.ศ.2543
  • วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา พ.ศ.2545
  • วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โภชนาการ แพทยสภา พ.ศ.2553
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474