สาระสุขภาพ

ความผิดปกติทางสายตาในเด็ก

05 พฤษภาคม 2564
ระบบการมองเห็นของคนเรามีความซับซ้อน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากมีความผิดปกติมารบกวนพัฒนาการของระบบการมองเห็น โดยเฉพาะในช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิด – 9 ปี และไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องเหมาะสม และรวดเร็ว อาจส่งผลกระทบต่อการมองเห็นในระยะยาว จนทำให้เกิดความพิการด้านการมองเห็นได้ในที่สุด ความผิดปกติทางสายตาในเด็ก จึงเป็นสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ต้องสังเกต

SiPH อัพเดท

ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง