รศ.พญ. กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ
รศ.พญ. กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  08:00 - 09:30 น.
  11:30 - 13:00 น.
 • พุธ
  13:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 4
 • พฤหัสบดี
  09:30 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3,5
  12:50 - 14:20 น.
  สัปดาห์ที่ 1,5
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.พญ. กุลภา ศรีสวัสดิ์
รศ.พญ. กุลภา ศรีสวัสดิ์
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.พญ. ณพัฐปพัณณ์ กาญจนพนัง
อ.พญ. ณพัฐปพัณณ์ กาญจนพนัง
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  16:30 - 18:00 น.
 • เสาร์
  11:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.พญ. ธนิษฐา ธนาเกียรติภิญโญ
ผศ.พญ. ธนิษฐา ธนาเกียรติภิญโญ
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  16:30 - 18:30 น.
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
  14:00 - 16:00 น.
 • อาทิตย์
  13:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.พญ. นวพร ชัชวาลพาณิชย์
รศ.พญ. นวพร ชัชวาลพาณิชย์
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  08:30 - 11:30 น.
 • อาทิตย์
  13:00 - 18:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. ปัณณิกา ปราชญ์โกสินทร์
พญ. ปัณณิกา ปราชญ์โกสินทร์
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  17:00 - 19:40 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.พญ. ปิยะภัทร เดชพระธรรม
รศ.พญ. ปิยะภัทร เดชพระธรรม
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  10:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3
 • เสาร์
  08:30 - 10:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.พญ. ผกามาส ตันวิจิตร
ผศ.พญ. ผกามาส ตันวิจิตร
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  13:30 - 16:00 น.
 • พฤหัสบดี
  13:30 - 16:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3,5
 • พฤหัสบดี
  13:30 - 16:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. พรชัย งามธนวัฒน์
นพ. พรชัย งามธนวัฒน์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 11:00 น.
 • อังคาร
  09:00 - 11:00 น.
 • พุธ
  16:00 - 18:00 น.
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
 • พฤหัสบดี
  16:00 - 18:00 น.
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
  17:00 - 18:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
 • 1
 • 2