รศ.พญ. นฤมล ศิลปอาชา
รศ.พญ. นฤมล ศิลปอาชา
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  12:45 - 14:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.พญ. ปภาพิต ตู้จินดา
รศ.พญ. ปภาพิต ตู้จินดา
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. ปิยศิริ เศรษฐบุตร
พญ. ปิยศิริ เศรษฐบุตร
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  10:00 - 11:30 น.
  14:00 - 18:00 น.
 • อังคาร
  09:00 - 11:30 น.
  15:00 - 16:00 น.
 • พุธ
  09:00 - 11:30 น.
  14:00 - 16:00 น.
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 11:30 น.
  13:00 - 15:00 น.
 • อาทิตย์
  09:00 - 11:30 น.
  14:00 - 18:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.พญ. พิชญา มณีประสพโชค
อ.พญ. พิชญา มณีประสพโชค
ตารางออกตรวจ
 • อาทิตย์
  08:30 - 11:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.พญ. เพ็ญวดี พัฒนปรีชากุล
ผศ.พญ. เพ็ญวดี พัฒนปรีชากุล
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.พญ. มนัสมน ชัยรัชนีบูลย์
ผศ.พญ. มนัสมน ชัยรัชนีบูลย์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  13:00 - 15:00 น.
 • เสาร์
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.พญ. ลีนา จุฬาโรจน์มนตรี
รศ.พญ. ลีนา จุฬาโรจน์มนตรี
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  09:30 - 12:00 น.
 • เสาร์
  16:50 - 19:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3
ดูข้อมูลแพทย์
อ.พญ. วรดา ชูวิเชียร
อ.พญ. วรดา ชูวิเชียร
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  08:30 - 12:00 น.
  13:00 - 18:00 น.
 • พุธ
  08:30 - 12:00 น.
  13:00 - 17:00 น.
 • พฤหัสบดี
  08:30 - 12:00 น.
  13:00 - 18:00 น.
 • ศุกร์
  08:30 - 12:00 น.
  13:00 - 17:00 น.
 • เสาร์
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 18:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ศ.นพ. วรพงษ์ มนัสเกียรติ
ศ.นพ. วรพงษ์ มนัสเกียรติ
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  09:00 - 11:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์