แนวคิดของศูนย์

  

เราให้บริการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตทั้งแบบเรื้อรังและเฉียบพลัน โดยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคไต อาทิ ความผิดปกติเกี่ยวกับสมดุลของกรด-ด่างและเกลือแร่ในร่างกาย ไตวายเฉียบพลัน โรคไตเรื้อรัง โรคไตที่เกิดจากภาวะความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน โรคไตอักเสบ โรคถุงน้ำที่ไต กลุ่มอาการอัลปอร์ต ภาวะโปรตีนรั่วในปัสสาวะ การผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่มีสุขภาพแข็งแรงด้วยเครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และช่วยให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงปกติ นอกจากนี้ ยังมีการทำงานร่วมกับทีมสหสาขาที่พร้อมให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำในการดูแลผู้ป่วยโรคไต เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

เราให้บริการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตทั้งแบบเรื้อรังและเฉียบพลัน โดยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคไต อาทิ ความผิดปกติเกี่ยวกับสมดุลของกรด-ด่างและเกลือแร่ในร่างกาย ไตวายเฉียบพลัน โรคไตเรื้อรัง โรคไตที่เกิดจากภาวะความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน โรคไตอักเสบ โรคถุงน้ำที่ไต กลุ่มอาการอัลปอร์ต ภาวะโปรตีนรั่วในปัสสาวะ การผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่มีสุขภาพแข็งแรงด้วยเครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และช่วยให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงปกติ นอกจากนี้ ยังมีการทำงานร่วมกับทีมสหสาขาที่พร้อมให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำในการดูแลผู้ป่วยโรคไต เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

บริการทางการแพทย์

ศูนย์โรคไต โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ให้บริการตรวจวินิจฉัยเพื่อรักษาโรคและความผิดปกติของไต อาทิ

ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตและผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรัง ควรได้รับการตรวจร่างกายและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่

การตรวจเลือดเพื่อประเมินการทำงานของไต

 • ตรวจระดับยูเรียไนโตรเจนในเลือด (BUN)
 • ตรวจระดับครีเอตินิน (creatinine) และคำนวณอัตราการกรองของไตโดยประมาณ [estimated glomerular filtration rate (eGFR)] คิดจากระดับของครีเอตินิน (เป็นวิธีมาตรฐานในการใช้ตรวจหาโรคไตเรื้อรังหรือความผิดปกติอื่นๆ เกี่ยวกับไต)

การตรวจเลือดประเมินภาวะแทรกซ้อนของโรคไต

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง และอัตราส่วนของเม็ดเลือดขาว
 • ตรวจส่วนประกอบของเกลือแร่ในร่างกาย (โซเดียม โพแทสเซียม คลอไรด์ แคลเซียม ฟอสเฟต)
 • ตรวจปริมาณโปรตีนในเลือด
 • ตรวจระดับคอเรสเตอรอล
 • ตรวจระดับน้ำตาลและน้ำตาลสะสมในเลือด

การตรวจปัสสาวะ

ระดับโปรตีนในปัสสาวะถือเป็นตัวบ่งชี้ปัญหาโรคไตที่สำคัญ ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังควรได้รับการติดตามปริมาณโปรตีนในปัสสาวะอย่างต่อเนื่อง

 • การตรวจปัสสาวะและตะกอนในปัสสาวะ (เพื่อตรวจหาโรคไตเรื้อรังและบ่งบอกถึงชนิดของโรคไต)
 • การตรวจวัดสัดส่วนของอัลบูมินต่อครีเอตินินในปัสสาวะ
 • การตรวจวัดสัดส่วนของโปรตีนต่อครีเอตินินในปัสสาวะ

การตรวจทางรังสี

 • การอัลตราซาวนด์ไต (Renal Ultrasound)
 • การตรวจเส้นเลือดไตโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง (Kidney Doppler)
 • การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan)
 • การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance Angiography)
 • การตรวจทางนิวเคลียร์ (Renal Scan)

การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไต

 • การชะลอความเสื่อมของไตโดยการรักษาและควบคุมสาเหตุของโรคไต เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไตอักเสบ โรคถุงน้ำในไต โรคนิ่วที่ไต การสูบบุหรี่ และการควบคุมระดับโปรตีนที่รั่วออกมาในปัสสาวะ
 • การรักษาภาวะแทรกซ้อน เช่น ภาวะเลือดจาง ระดับเกลือแร่ในเลือดผิดปกติ และความผิดปกติทางกระดูกและเมตาบอลิก

การบำบัดทดแทนไต

 • การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ใช้วิธีการฟอกเลือดผ่านทางเส้นเลือดที่เตรียมไว้ด้วยระบบน้ำที่มีความบริสุทธิ์ เป็นกระบวนการฟอกที่มีประสิทธิภาพสูงมาก เพราะนอกจากสามารถขจัดของเสียที่มีโมเลกุลขนาดเล็กได้แล้ว ยังสามารถขจัดของเสียโมเลกุลขนาดใหญ่ในร่างกาย ซึ่งการฟอกไตแบบเดิมไม่สามารถทำได้
 • การรักษาด้วยการบำบัดทดแทนไตอย่างต่อเนื่อง (Continuous Renal Replacement Therapy: CRRT) มีประสิทธิภาพในการกำจัดของเสีย และปรับสมดุลกรด-ด่างในร่างกาย โดยมีผลกระทบต่อระบบไหลเวียนโลหิตน้อยกว่าการฟอกเลือดปกติ เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีสัญญาณชีพไม่คงที่ และอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องได้รับการติดตามสัญญาณชีพตลอดเวลา
 • การล้างไตผ่านช่องท้องสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง โดยการใส่น้ำยาฟอกเลือดผ่านทางสายที่เตรียมไว้เข้าช่องท้อง เกิดการแลกเปลี่ยนของเสียผ่านทางผนังช่องท้องแล้วจึงปล่อยออก 
 • การผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่มีสุขภาพแข็งแรง (มีข้อจำกัดทางกฎหมายสำหรับผู้ป่วยชาวต่างชาติ)

บริการด้านการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย

 • โปรแกรมโรคไตเรื้อรัง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไตและทีมสหสาขาร่วมกันดูแลผู้ป่วยโดยจัดให้มีการให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ผู้ป่วย เพื่อชะลอความเสื่อมของโรคไตเรื้อรังและป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ
 • การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่จำเป็นต้องจำกัดปริมาณโปรตีน เกลือ ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการแทรกซ้อน

 

ศูนย์โรคไต โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ให้บริการตรวจวินิจฉัยเพื่อรักษาโรคและความผิดปกติของไต อาทิ

ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตและผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรัง ควรได้รับการตรวจร่างกายและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่

การตรวจเลือดเพื่อประเมินการทำงานของไต

 • ตรวจระดับยูเรียไนโตรเจนในเลือด (BUN)
 • ตรวจระดับครีเอตินิน (creatinine) และคำนวณอัตราการกรองของไตโดยประมาณ [estimated glomerular filtration rate (eGFR)] โดยคิดจากระดับครีเอตินิน (เป็นวิธีที่ได้มาตรฐานในการใช้ตรวจหาโรคไตเรื้อรังหรือ
  ความผิดปกติอื่นๆ เกี่ยวกับไต)

การตรวจเลือดประเมินภาวะแทรกซ้อนของโรคไต

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง และอัตราส่วนของเม็ดเลือดขาว
 • ตรวจส่วนประกอบของเกลือแร่ในร่างกาย (โซเดียม โพแทสเซียม คลอไรด์ แคลเซียม ฟอสเฟต)
 • ตรวจปริมาณโปรตีนในเลือด
 • ตรวจระดับคอเรสเตอรอล
 • ตรวจระดับน้ำตาลและน้ำตาลสะสมในเลือด

การตรวจปัสสาวะ

ระดับโปรตีนในปัสสาวะถือเป็นตัวบ่งชี้ปัญหาโรคไตที่สำคัญ ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังควรได้รับการติดตามปริมาณโปรตีนในปัสสาวะอย่างต่อเนื่อง

 • การตรวจปัสสาวะและตะกอนในปัสสาวะ (เพื่อตรวจหาโรคไตเรื้อรังและบ่งบอกถึงชนิดของโรคไต)
 • การตรวจวัดสัดส่วนของอัลบูมินต่อครีเอตินินในปัสสาวะ
 • การตรวจวัดสัดส่วนของโปรตีนต่อครีเอตินินในปัสสาวะ

การตรวจทางรังสี

 • การอัลตราซาวนด์ไต (Renal Ultrasound)
 • การตรวจเส้นเลือดไตโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง (Kidney Doppler)
 • การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan)
 • การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance Angiography)
 • การตรวจทางนิวเคลียร์ (Renal Scan)

การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไต

 • การชะลอความเสื่อมของไตโดยการรักษาและควบคุมสาเหตุของโรคไต เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไตอักเสบ โรคถุงน้ำในไต โรคนิ่วที่ไต การสูบบุหรี่ และการควบคุมระดับโปรตีนที่รั่วออกมาในปัสสาวะ
 • การรักษาภาวะแทรกซ้อน เช่น ภาวะเลือดจาง ระดับเกลือแร่ในเลือดผิดปกติ และความผิดปกติทางกระดูกและเมตาบอลิก

การบำบัดทดแทนไต

 • การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ใช้วิธีการฟอกเลือดผ่านทางเส้นเลือดที่เตรียมไว้ด้วยระบบน้ำที่มีความบริสุทธิ์ เป็นกระบวนการฟอกที่มีประสิทธิภาพสูงมาก เพราะนอกจากสามารถขจัดของเสียที่มีโมเลกุลขนาดเล็กได้แล้ว ยังสามารถขจัดของเสียโมเลกุลขนาดใหญ่ในร่างกาย ซึ่งการฟอกไตแบบเดิมไม่สามารถทำได้
 • การรักษาด้วยการบำบัดทดแทนไตอย่างต่อเนื่อง (Continuous Renal Replacement Therapy: CRRT) มีประสิทธิภาพในการกำจัดของเสีย และปรับสมดุลกรด-ด่างในร่างกาย โดยมีผลกระทบต่อระบบไหลเวียนโลหิตน้อยกว่าการฟอกเลือดปกติ เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีสัญญาณชีพไม่คงที่ และอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องได้รับการติดตามสัญญาณชีพตลอดเวลา
 • การล้างไตผ่านช่องท้องสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง โดยการใส่น้ำยาฟอกเลือดผ่านทางสายที่เตรียมไว้เข้าช่องท้อง เกิดการแลกเปลี่ยนของเสียผ่านทางผนังช่องท้องแล้วจึงปล่อยออก 
 • การผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่มีสุขภาพแข็งแรง (มีข้อจำกัดทางกฎหมายสำหรับผู้ป่วยชาวต่างชาติ)

บริการด้านการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย

 • โปรแกรมโรคไตเรื้อรัง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไตและทีมสหสาขาร่วมกันดูแลผู้ป่วยโดยจัดให้มีการให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ผู้ป่วย เพื่อชะลอความเสื่อมของโรคไตเรื้อรังและป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ
 • การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่จำเป็นต้องจำกัดปริมาณโปรตีน เกลือ ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการแทรกซ้อน
business hours
เวลาทำการ
ศูนย์โรคไต บริการฟอกเลือด
วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 06:00-21:00 น.
ศูนย์อายุรกรรมโรคไตและทางเดินปัสสาวะ
วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 07:00-21:00 น.
Location
สถานที่ตั้ง
ชั้น 6 โซน C
Contact
ติดต่อ
โทร: 1474
กด 1
Search doctor
ค้นหาแพทย์
ศูนย์โรคไต