ความดันตาสูง เสี่ยงโรคต้อหิน

ต้อหินคืออะไร

   ต้อหิน คือ ภาวะที่ทำให้มีการเสื่อมของขั้วประสาทตาซึ่งอยู่ภายในลูกตา ส่วนใหญ่มีความดันตาสูงเป็นปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้อง การเสื่อมนี้จะส่งผลต่อการมองเห็นบริเวณรอบนอกก่อนทำให้สังเกตได้ยาก หากไม่ได้รับการรักษาลานสายตาจะค่อยๆ แคบลงจนมีผลต่อการมองเห็นตรงกลางทำให้สูญเสียการมองเห็นได้  ดังนั้น การตรวจคัดกรองต้อหินจึงมีความสำคัญโดยเฉพาะผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดต้อหิน

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดต้อหิน

   1. มีประวัติในครอบครัวเป็นต้อหิน

   2. อายุ 40 ปีขึ้นไป

   3. มีสายตาสั้นมากๆ

   4. มีประวัติการใช้ยากลุ่มสเตียรอยด์ชนิดต่างๆ เป็นเวลานาน

การตรวจคัดกรองต้อหิน

   1. การตรวจวัดความดันตา หากความดันตาสูงกว่าปกติ คือ มากกว่า 21 มิลลิเมตรปรอท ควรพบจักษุแพทย์

   2. การสแกนดูความหนาของขั้วประสาทตา

การรักษาต้อหิน

   1. การใช้ยาหยอดตา เพื่อลดความดันตาสูงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ทำให้ขั้วประสาทตามีการเสื่อมมากขึ้น

   2. เลเซอร์ แพทย์อาจพิจารณาให้การรักษาโดยการยิงเลเซอร์ร่วมกับการหยอดยาในผู้ป่วยบางราย

   3. การผ่าตัด ในผู้ป่วยบางรายที่ต้อหินไม่สามารถควบคุมได้ด้วยการหยอดยา แพทย์อาจพิจารณาทำการผ่าตัด

สอบถามช้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์ตา ชั้น 4 โซน A

ต้อหินคืออะไร

   ต้อหิน คือ ภาวะที่ทำให้มีการเสื่อมของขั้วประสาทตาซึ่งอยู่ภายในลูกตา ส่วนใหญ่มีความดันตาสูงเป็นปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้อง การเสื่อมนี้จะส่งผลต่อการมองเห็นบริเวณรอบนอกก่อนทำให้สังเกตได้ยาก หากไม่ได้รับการรักษาลานสายตาจะค่อยๆ แคบลงจนมีผลต่อการมองเห็นตรงกลางทำให้สูญเสียการมองเห็นได้  ดังนั้น การตรวจคัดกรองต้อหินจึงมีความสำคัญโดยเฉพาะผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดต้อหิน

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดต้อหิน

   1. มีประวัติในครอบครัวเป็นต้อหิน

   2. อายุ 40 ปีขึ้นไป

   3. มีสายตาสั้นมากๆ

   4. มีประวัติการใช้ยากลุ่มสเตียรอยด์ชนิดต่างๆ เป็นเวลานาน

การตรวจคัดกรองต้อหิน

   1. การตรวจวัดความดันตา หากความดันตาสูงกว่าปกติ คือ มากกว่า 21 มิลลิเมตรปรอท ควรพบจักษุแพทย์

   2. การสแกนดูความหนาของขั้วประสาทตา

การรักษาต้อหิน

   1. การใช้ยาหยอดตา เพื่อลดความดันตาสูงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ทำให้ขั้วประสาทตามีการเสื่อมมากขึ้น

   2. เลเซอร์ แพทย์อาจพิจารณาให้การรักษาโดยการยิงเลเซอร์ร่วมกับการหยอดยาในผู้ป่วยบางราย

   3. การผ่าตัด ในผู้ป่วยบางรายที่ต้อหินไม่สามารถควบคุมได้ด้วยการหยอดยา แพทย์อาจพิจารณาทำการผ่าตัด

สอบถามช้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์ตา ชั้น 4 โซน A


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง