ปราบไข้มาลาเรีย ให้อยู่หมัด แค่เพียงกำจัดยุงก้นปล่อง (Malaria)

#ศูนย์อายุรกรรม #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #ไข้มาลาเรีย #ไข้มาลาเรียอาการ #ไข้มาลาเรีย คืออะไร #ไข้มาลาเรีย ติดต่อ #ไข้มาลาเรีย เกิดจาก #ไข้จับสั่น #ไข้ป่า #ไข้มาลาเรีย การป้องกัน #ยุงก้นปล่อง #ปวดเมื่อยตามตัวและกล้ามเนื้อ #Malaria

   ไข้มาลาเรีย เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อโปรโตซัวพลาสโมเดียม ซึ่งเป็นเชื้อโรคที่อาศัยในเลือด ไข้มาลาเรียมีความชุกชุมตามบริเวณที่เป็นป่าเขาและมีแหล่งน้ำ ในปัจจุบันถือเป็นโรคประจำถิ่นที่ยังเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุข ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชน ไข้มาลาเรียยังมีชื่อเรียกอื่นๆที่แตกต่างกันไปตามลักษณะอาการหรือฤดูกาลเกิดโรค เช่น ไข้จับสั่น ไข้ป่า  ไข้ดง ไข้ดอกสัก ไข้ร้อนเย็น ไข้ป้าง เป็นต้น 

การติดต่อของไข้มาลาเรีย
   ไข้มาลาเรียติดต่อโดยยุงก้นปล่องตัวเมียเป็นพาหะนำเชื้อมาลาเรียจากผู้ป่วยไปสู่อีกคนหนึ่ง โดยเริ่มจากยุงก้นปล่องกัดผู้ป่วยที่เป็นไข้มาลาเรีย แล้วดูดเลือดที่มีเชื้อมาลาเรียเข้าไป หลังจากนั้นเชื้อมาลาเรียจะใช้เวลาเจริญเติบโตอยู่ในตัวยุงประมาณ    10-12 วัน จนอยู่ในระยะที่ทำให้เกิดโรคได้ เมื่อยุงที่มีเชื้อมาลาเรียไปกัดคน ก็จะปล่อยเชื้อมาลาเรียจากต่อมน้ำลายเข้าสู่คน จึงทำให้คนที่ถูกยุงกัดเป็นไข้มาลาเรีย โดยทั่วไปอาการเริ่มแรกของไข้มาลาเรียเกิดขึ้นหลังจากถูกยุงก้นปล่องกัดประมาณ 10-14 วัน

อาการของไข้มาลาเรีย
   อาการของไข้มาลาเรีย โดยทั่วไปมีอาการคล้ายกับเป็นไข้หวัด คือ มีไข้ ปวดศีรษะ แต่ไม่มีน้ำมูก ปวดเมื่อยตามตัวและกล้ามเนื้อ อาจมีอาการคลื่นไส้และเบื่ออาหาร อาการเหล่านี้อาจเป็นอยู่ในระยะสั้นเป็นวันหรือหลายวันก็ได้ ขึ้นอยู่กับระยะฟักตัวของเชื้อมาลาเรียแต่ละชนิด

ปราบไข้มาลาเรีย (Malaria) ให้อยู่หมัด แค่เพียงกำจัดยุงก้นปล่อง


อาการที่เด่นชัดของไข้มาลาเรียประกอบด้วย 3 ระยะ คือ

1. ระยะหนาว ผู้ป่วยจะมีอาการหนาวสั่น ปากและตัวสั่น ซีด ผิวหนังแห้งหยาบ ใช้เวลาประมาณ 15-60 นาที ซึ่งเป็นระยะการแตกของเม็ดเลือดแดงที่มีเชื้อมาลเรีย

2. ระยะร้อน ผู้ป่วยจะมีไข้สูง อาจมีอาการคลื่นไส้ และอาเจียนร่วมด้วย ตัวร้อนจัด หน้าแดง กระหายน้ำ

3. ระยะเหงื่อออก ผู้ป่วยจะมีเหงื่อออกจนเปียกชุ่มร่างกาย หลังจากระยะเหงื่อออก ร่างกายจะอ่อนเพลียและหายไข้ กลับเหมือนคนปกติ

การรักษา
   เชื้อมาลาเรียเป็นเชื้อโรคที่มีขนาดเล็กมาก ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า  จึงต้องอาศัยการตรวจหาเชื้อโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ หรือชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียสำเร็จรูป และเนื่องจากเชื้อมาลาเรียชนิดพีเอฟ เมื่อป่วยแล้วไม่ไปรับการรักษาทันทีรักษาไม่ทันท่วงทีอาจทำาให้ตายได้ ดังนั้นผู้ป่วยมาลาเรียทุกราย จะต้องได้รับการตรวจรักษาตามชนิดของเชื้อมาลาเรียโดยเร็วที่สุด

ปราบไข้มาลาเรีย (Malaria) ให้อยู่หมัด แค่เพียงกำจัดยุงก้นปล่อง

การป้องกันไข้มาลาเรีย       

  1. กางมุงนอน พร้อมปิดประตู หน้าต่างให้มิดชิด
  2. ทายากันยุงบริเวณผิวหนังภายนอก หรือจุดยากันยุง
  3. สวมใส่เสื้อผ้าให้ปกคลุมมิดชิด
  4. หากต้องค้างคืนในไร่นาหรือป่าเขา ให้ใช้มุงชุบน้ำยา
  5. กำจัดแหล่งลูกน้ำ เช่น บริเวณน้ำกักขัง เป็นต้น

สอบถามช้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์อายุกรรม ชั้น 2 โซน D

#ศูนย์อายุรกรรม #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #ไข้มาลาเรีย #ไข้มาลาเรียอาการ #ไข้มาลาเรีย คืออะไร #ไข้มาลาเรีย ติดต่อ #ไข้มาลาเรีย เกิดจาก #ไข้จับสั่น #ไข้ป่า #ไข้มาลาเรีย การป้องกัน #ยุงก้นปล่อง #ปวดเมื่อยตามตัวและกล้ามเนื้อ #Malaria

   ไข้มาลาเรีย เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อโปรโตซัวพลาสโมเดียม ซึ่งเป็นเชื้อโรคที่อาศัยในเลือด ไข้มาลาเรียมีความชุกชุมตามบริเวณที่เป็นป่าเขาและมีแหล่งน้ำ ในปัจจุบันถือเป็นโรคประจำถิ่นที่ยังเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุข ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชน ไข้มาลาเรียยังมีชื่อเรียกอื่นๆที่แตกต่างกันไปตามลักษณะอาการหรือฤดูกาลเกิดโรค เช่น ไข้จับสั่น ไข้ป่า  ไข้ดง ไข้ดอกสัก ไข้ร้อนเย็น ไข้ป้าง เป็นต้น 

การติดต่อของไข้มาลาเรีย
   ไข้มาลาเรียติดต่อโดยยุงก้นปล่องตัวเมียเป็นพาหะนำเชื้อมาลาเรียจากผู้ป่วยไปสู่อีกคนหนึ่ง โดยเริ่มจากยุงก้นปล่องกัดผู้ป่วยที่เป็นไข้มาลาเรีย แล้วดูดเลือดที่มีเชื้อมาลาเรียเข้าไป หลังจากนั้นเชื้อมาลาเรียจะใช้เวลาเจริญเติบโตอยู่ในตัวยุงประมาณ    10-12 วัน จนอยู่ในระยะที่ทำให้เกิดโรคได้ เมื่อยุงที่มีเชื้อมาลาเรียไปกัดคน ก็จะปล่อยเชื้อมาลาเรียจากต่อมน้ำลายเข้าสู่คน จึงทำให้คนที่ถูกยุงกัดเป็นไข้มาลาเรีย โดยทั่วไปอาการเริ่มแรกของไข้มาลาเรียเกิดขึ้นหลังจากถูกยุงก้นปล่องกัดประมาณ 10-14 วัน

อาการของไข้มาลาเรีย
   อาการของไข้มาลาเรีย โดยทั่วไปมีอาการคล้ายกับเป็นไข้หวัด คือ มีไข้ ปวดศีรษะ แต่ไม่มีน้ำมูก ปวดเมื่อยตามตัวและกล้ามเนื้อ อาจมีอาการคลื่นไส้และเบื่ออาหาร อาการเหล่านี้อาจเป็นอยู่ในระยะสั้นเป็นวันหรือหลายวันก็ได้ ขึ้นอยู่กับระยะฟักตัวของเชื้อมาลาเรียแต่ละชนิด

ปราบไข้มาลาเรีย (Malaria) ให้อยู่หมัด แค่เพียงกำจัดยุงก้นปล่อง


อาการที่เด่นชัดของไข้มาลาเรียประกอบด้วย 3 ระยะ คือ

1. ระยะหนาว ผู้ป่วยจะมีอาการหนาวสั่น ปากและตัวสั่น ซีด ผิวหนังแห้งหยาบ ใช้เวลาประมาณ 15-60 นาที ซึ่งเป็นระยะการแตกของเม็ดเลือดแดงที่มีเชื้อมาลเรีย

2. ระยะร้อน ผู้ป่วยจะมีไข้สูง อาจมีอาการคลื่นไส้ และอาเจียนร่วมด้วย ตัวร้อนจัด หน้าแดง กระหายน้ำ

3. ระยะเหงื่อออก ผู้ป่วยจะมีเหงื่อออกจนเปียกชุ่มร่างกาย หลังจากระยะเหงื่อออก ร่างกายจะอ่อนเพลียและหายไข้ กลับเหมือนคนปกติ

การรักษา
   เชื้อมาลาเรียเป็นเชื้อโรคที่มีขนาดเล็กมาก ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า  จึงต้องอาศัยการตรวจหาเชื้อโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ หรือชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียสำเร็จรูป และเนื่องจากเชื้อมาลาเรียชนิดพีเอฟ เมื่อป่วยแล้วไม่ไปรับการรักษาทันทีรักษาไม่ทันท่วงทีอาจทำาให้ตายได้ ดังนั้นผู้ป่วยมาลาเรียทุกราย จะต้องได้รับการตรวจรักษาตามชนิดของเชื้อมาลาเรียโดยเร็วที่สุด

ปราบไข้มาลาเรีย (Malaria) ให้อยู่หมัด แค่เพียงกำจัดยุงก้นปล่อง

การป้องกันไข้มาลาเรีย       

  1. กางมุงนอน พร้อมปิดประตู หน้าต่างให้มิดชิด
  2. ทายากันยุงบริเวณผิวหนังภายนอก หรือจุดยากันยุง
  3. สวมใส่เสื้อผ้าให้ปกคลุมมิดชิด
  4. หากต้องค้างคืนในไร่นาหรือป่าเขา ให้ใช้มุงชุบน้ำยา
  5. กำจัดแหล่งลูกน้ำ เช่น บริเวณน้ำกักขัง เป็นต้น

สอบถามช้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์อายุกรรม ชั้น 2 โซน D


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง