สูบบุหรี่ตลอด เสี่ยงหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง

  โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic obstructive pulmonary disease หรือ COPD) คือ โรคปอดชนิดเรื้อรังที่ผู้ป่วยจะมีพยาธิสภาพของถุงลมโป่งพองและ/หรือหลอดลมอักเสบเรื้อรังเกิดร่วมกัน

สาเหตุหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง

าการหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง

 • เหนื่อย
 • ไอ
 • มีเสมหะ

 

 

 

ปัจจัยเสี่ยงหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง

   ปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ในทั่วโลก คือ การสูบบุหรี่ประมาณ 20% ของผู้ที่สูบบุหรี่จะเป็นโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง และครึ่งหนึ่งของผู้ที่สูบบุหรี่เป็นเวลานานเกือบชั่วชีวิตจะเป็นโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง

   การอยู่ใกล้ชิดผู้ที่สูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง ประมาณ 20% การสูบประเภทอื่นๆ เช่น การสูบกัญชา ซิการ์ และไปป์น้ำ ก็ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงเช่นกัน

วินิจฉัยโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง

  การวินิจฉัยโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง ใช้การตรจสมรรถภาพปอด (Spirometry)  ในผู้ที่มีอาการเหนื่อย การไอเรื้อรัง มีเสมหะ และมีประวัติสัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงของโรค จากนั้นจึงใช้การตรวจสมรรถภาพปอดเพื่อยืนยันการวินิจฉัย

แนาทางการดูแลรักษา

   โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ โดยการไม่สูบบุหรี่หรือหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง หรือการเกิดโรคแต่เมื่อเกิดโรคแล้วการดูแลรักษาจะประกอบไปด้วยการประเมิน และติดตามโรค การลดปัจจยัเสี่ยงต่อการเกิดโรค (reduce risk factors) การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังในช่วงที่โรคสงบ (manages table COPD) การดูแลรักษาช่วงที่มีการกำเริบของโรคเฉียบพลัน (manage exacerbations) แม้ว่าโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจะเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถชะลอการดำเนินโรค บรรเทาอาการของโรค ป้องกันและรักษาภาวะแทรกซ้อนรวมถึงอาการกำเริบเฉียบพลันได้ โดยวิธีที่จะช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ขึ้นได้มีดังนี้

 • เลิกสูบบุหรี่ เนื่องจากบุหรี่เป็นสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญอันดับแรกของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง การเลิกบุหรี่จะช่วยไม่ให้อาการของผู้ป่วยแย่ลงและทำให้หายใจได้ดีขึ้น
 • หลีกเลี่ยงมลพิษในอากาศ และการอยู่ในสถานที่ที่มีละอองสารเคมี
 • การรักษาด้วยยา เป็นการรักษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาอาการ ลดการกำเริบ ซึ่งการเลือกใช้ยาจะเป็นไปตามอาการและระดับความรุนแรงของโรค สำหรับกลุ่มยาที่ใช้ในการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ได้แก่ ยาขยายหลอดลม, ยากลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์ชนิดสูด, ยาปฏิชีวนะ
 • การรักษาอื่นๆ เช่น การบำบัดด้วยออกซิเจน การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อลดโอกาสเจ็บป่วยรุนแรง การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดด้วยกายภาพบำบัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์ระบบทางเดินหายใจ ชั้น 3 โซน C

  โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic obstructive pulmonary disease หรือ COPD) คือ โรคปอดชนิดเรื้อรังที่ผู้ป่วยจะมีพยาธิสภาพของถุงลมโป่งพองและ/หรือหลอดลมอักเสบเรื้อรังเกิดร่วมกัน

สาเหตุหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง

าการหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง

 • เหนื่อย
 • ไอ
 • มีเสมหะ

 

ปัจจัยเสี่ยงหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง

   ปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ในทั่วโลก คือ การสูบบุหรี่ประมาณ 20% ของผู้ที่สูบบุหรี่จะเป็นโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง และครึ่งหนึ่งของผู้ที่สูบบุหรี่เป็นเวลานานเกือบชั่วชีวิตจะเป็นโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง

   การอยู่ใกล้ชิดผู้ที่สูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง ประมาณ 20% การสูบประเภทอื่นๆ เช่น การสูบกัญชา ซิการ์ และไปป์น้ำ ก็ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงเช่นกัน

วินิจฉัยโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง

  การวินิจฉัยโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง ใช้การตรจสมรรถภาพปอด (Spirometry)  ในผู้ที่มีอาการเหนื่อย การไอเรื้อรัง มีเสมหะ และมีประวัติสัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงของโรค จากนั้นจึงใช้การตรวจสมรรถภาพปอดเพื่อยืนยันการวินิจฉัย

แนาทางการดูแลรักษา

   โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ โดยการไม่สูบบุหรี่หรือหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง หรือการเกิดโรคแต่เมื่อเกิดโรคแล้วการดูแลรักษาจะประกอบไปด้วยการประเมิน และติดตามโรค การลดปัจจยัเสี่ยงต่อการเกิดโรค (reduce risk factors) การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังในช่วงที่โรคสงบ (manages table COPD) การดูแลรักษาช่วงที่มีการกำเริบของโรคเฉียบพลัน (manage exacerbations) แม้ว่าโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจะเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถชะลอการดำเนินโรค บรรเทาอาการของโรค ป้องกันและรักษาภาวะแทรกซ้อนรวมถึงอาการกำเริบเฉียบพลันได้ โดยวิธีที่จะช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ขึ้นได้มีดังนี้

 • เลิกสูบบุหรี่ เนื่องจากบุหรี่เป็นสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญอันดับแรกของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง การเลิกบุหรี่จะช่วยไม่ให้อาการของผู้ป่วยแย่ลงและทำให้หายใจได้ดีขึ้น
 • หลีกเลี่ยงมลพิษในอากาศ และการอยู่ในสถานที่ที่มีละอองสารเคมี
 • การรักษาด้วยยา เป็นการรักษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาอาการ ลดการกำเริบ ซึ่งการเลือกใช้ยาจะเป็นไปตามอาการและระดับความรุนแรงของโรค สำหรับกลุ่มยาที่ใช้ในการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ได้แก่ ยาขยายหลอดลม, ยากลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์ชนิดสูด, ยาปฏิชีวนะ
 • การรักษาอื่นๆ เช่น การบำบัดด้วยออกซิเจน การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อลดโอกาสเจ็บป่วยรุนแรง การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดด้วยกายภาพบำบัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์ระบบทางเดินหายใจ ชั้น 3 โซน C


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง