กินอยู่อย่างไรให้หัวใจแข็งแรง

     ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกแสดงอัตราการเสียชีวิตของประชากรว่า กว่า 71% ของกลุ่มผู้เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2559 เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Noncommunicable diseases, NCDs) และกว่า 44% เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลแสดงอัตราการเสียชีวิตของประเทศไทยที่มีแนวโน้มว่าจะมีคนเสียชีวิตจากการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มมากขึ้นในทุกปี ดังนั้นวิธีป้องกันโรคหัวใจที่ทำให้หัวใจแข็งแรงจึงเป็นสิ่งสำคัญ

     นักกำหนดอาหารมีแนวทางการรับประทานอาหารและการปฏิบัติตัวเบื้องต้นเพื่อให้หัวใจแข็งแรงและป้องกันการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งเป็นข้อมูลจาก 2019 ACC/AHA Guideline on the Primary Prevention of Cardiovascular Disease และ 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk โดยสรุปวิธีป้องกันโรคหัวใจมาเป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นดังนี้

     1. ควบคุมระดับไขมันในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ โดยเลือกรับประทานเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดหนังติดมัน ลดการรับประทานเนื้อสัตว์แปรรูป แกงกะทิ ของทอดและผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

     2. ควบคุมระดับความดันโลหิต ให้น้อยกว่า 140/90 mmHg โดยเลี่ยงอาหารที่มีรสเค็มจัด ผักผลไม้หมักดองและเนื้อสัตว์แปรรูป  

     3. ควบคุมระดับน้ำตาลสะสม (HbA1C) ให้น้อยกว่า 7% โดยควบคุมปริมาณข้าวแป้ง ผลไม้ และน้ำตาลให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม

     4. ไม่สูบบุหรี่ หากเลิกสูบบุหรี่จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจซ้ำ และลดอัตราการเสียชีวิตลงได้ถึงร้อยละ 36 เมื่อเทียบกับผู้ที่ยังสูบบุหรี่ต่อไปเรื่อยๆ

     5. เลี่ยงรับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูง เลือกรับประทานข้าวแป้งที่ไม่ขัดสี เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ผักและผลไม้ในปริมาณที่เหมาะสม

     6. ออกกำลังกายระดับหนักปานกลางให้ได้ 150 นาทีต่อสัปดาห์ เช่น การเดิน ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน เป็นต้น

     7. ควบคุมไม่ให้เกิดภาวะอ้วนลงพุง โดยรักษาระดับน้ำหนักตัวในอยู่ในเกณฑ์ BMI ปกติ (18.5 – 22.9 kg/m2) และรักษาเส้นรอบเอวในอยู่ในเกณฑ์ปกติ (ชาย < 90 cm, หญิง < 80 cm หรือไม่เกินส่วนสูงที่เป็นเซนติเมตรแล้วหารด้วย 2)

หมายเหตุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง และไตเสื่อม ควรรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับโรค ตามที่แพทย์และนักกำหนดอาหารแนะนำ

ข้อมูลจาก นักกำหนดอาหาร แผนกโภชนาการ คลิก!! ติดตามข่าวสารกับนักกำหนดอาหาร

     ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกแสดงอัตราการเสียชีวิตของประชากรว่า กว่า 71% ของกลุ่มผู้เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2559 เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Noncommunicable diseases, NCDs) และกว่า 44% เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลแสดงอัตราการเสียชีวิตของประเทศไทยที่มีแนวโน้มว่าจะมีคนเสียชีวิตจากการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มมากขึ้นในทุกปี ดังนั้นวิธีป้องกันโรคหัวใจที่ทำให้หัวใจแข็งแรงจึงเป็นสิ่งสำคัญ

     นักกำหนดอาหารมีแนวทางการรับประทานอาหารและการปฏิบัติตัวเบื้องต้นเพื่อให้หัวใจแข็งแรงและป้องกันการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งเป็นข้อมูลจาก 2019 ACC/AHA Guideline on the Primary Prevention of Cardiovascular Disease และ 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk โดยสรุปวิธีป้องกันโรคหัวใจมาเป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นดังนี้

     1. ควบคุมระดับไขมันในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ โดยเลือกรับประทานเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดหนังติดมัน ลดการรับประทานเนื้อสัตว์แปรรูป แกงกะทิ ของทอดและผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

     2. ควบคุมระดับความดันโลหิต ให้น้อยกว่า 140/90 mmHg โดยเลี่ยงอาหารที่มีรสเค็มจัด ผักผลไม้หมักดองและเนื้อสัตว์แปรรูป  

     3. ควบคุมระดับน้ำตาลสะสม (HbA1C) ให้น้อยกว่า 7% โดยควบคุมปริมาณข้าวแป้ง ผลไม้ และน้ำตาลให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม

     4. ไม่สูบบุหรี่ หากเลิกสูบบุหรี่จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจซ้ำ และลดอัตราการเสียชีวิตลงได้ถึงร้อยละ 36 เมื่อเทียบกับผู้ที่ยังสูบบุหรี่ต่อไปเรื่อยๆ

     5. เลี่ยงรับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูง เลือกรับประทานข้าวแป้งที่ไม่ขัดสี เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ผักและผลไม้ในปริมาณที่เหมาะสม

     6. ออกกำลังกายระดับหนักปานกลางให้ได้ 150 นาทีต่อสัปดาห์ เช่น การเดิน ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน เป็นต้น

     7. ควบคุมไม่ให้เกิดภาวะอ้วนลงพุง โดยรักษาระดับน้ำหนักตัวในอยู่ในเกณฑ์ BMI ปกติ (18.5 – 22.9 kg/m2) และรักษาเส้นรอบเอวในอยู่ในเกณฑ์ปกติ (ชาย < 90 cm, หญิง < 80 cm หรือไม่เกินส่วนสูงที่เป็นเซนติเมตรแล้วหารด้วย 2)

หมายเหตุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง และไตเสื่อม ควรรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับโรค ตามที่แพทย์และนักกำหนดอาหารแนะนำ

ข้อมูลจาก นักกำหนดอาหาร แผนกโภชนาการ คลิก!! ติดตามข่าวสารกับนักกำหนดอาหาร


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง