เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนทำฟัน

1. ควรรับประทานอาหาร และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

2. ควรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีสัญญาณชีพปกติ

3. ผู้รับบริการจะได้รับการซักประวัติด้านสุขภาพอีกครั้งในวันที่เข้ารับการรักษา ซึ่งผู้รับบริการควรให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพาะปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในการรักษาทันตกรรมครั้งก่อน เช่น โรคประจำตัว การหยุดไหลของเลือด และการแพ้ยา

4. ผู้ที่มารักษาโดยการผ่าตัดทุกชนิด ควรรับประทานอาหารมาก่อนการรักษา 1 - 2 ชั่วโมง เนื่องจากภายหลังผ่าตัดต้องกัดผ้ากอซนาน 2 ชั่วโมง เพื่อให้เลือดหยุดไหล รวมถึงควรงดรับประทานน้ำและอาหารจนกว่าเลือดจะหยุดไหล

5. ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ หรือมีการตั้งครรภ์ ควรแจ้งให้ทันตแพทย์ทราบ และนำใบรับรองแพทย์หรือยาติดตัวมาด้วย เพราะบางกรณีการรักษาจำเป็นต้องดูว่าผู้ป่วยมีโรคประจำตัวหรือได้รับยาอะไรบ้าง ทันตแพทย์จะได้ประเมินแผนการรักษาในเบื้องต้นได้

6. ผู้ที่มีโรคประจำตัวที่มีผลต่อการรักษา ควรได้รับความเห็นชอบในการรักษาจากแพทย์ก่อนและเตรียมตัวให้พร้อมรับการถอนฟัน เช่น ผู้ที่เป็นโรคทางโลหิตวิทยา ผู้ที่รับประทานยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด ผู้ที่อยู่ในระหว่างการให้เคมีบำบัดหรือฉายรังสีรักษา และผู้ที่อยู่ในภาวะวิกฤต

7. ผู้ที่เป็นโรคหัวใจรุนแรง หรือผู้ที่ใส่อวัยวะเทียม เช่น ลิ้นหัวใจ ข้อเข่าเทียม หรือผู้ที่เป็นหลอดเลือดดำอุดตัน จะต้องรับประทานยาปฏิชีวนะก่อนการรักษา 1 ชั่วโมง โดยทันตแพทย์จะเป็นผู้เตรียมให้

8. ในกรณีผู้ป่วยเด็กอาจจะต้องเข้ารับการรักษาให้ห่างจากมื้ออาหาร 2 ชั่วโมงขึ้นไป เพื่อป้องกันการอาเจียน

9. ในผู้ที่วิตกกังวลสูง หรือผู้ที่ไม่สามารถให้ความร่วมมือในการรักษา แพทย์อาจพิจารณาทำการรักษาภายใต้ยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย

10. กรณีมาตรวจรักษาทางด้านทันตกรรมบดเคี้ยว ถ้ามีเฝือกสบฟันต้องนำเฝือกสบฟันมาด้วยทุกครั้ง

11. กรณีมารักษาทางด้านจัดฟันให้นำเครื่องมือจัดฟันมาด้วยทุกครั้ง

12. กรณีมารับการรักษาโดยการใส่ฟันปลอม ให้นำฟันปลอมมาด้วยทุกครั้ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์ทันตกรรม ได้ที่ ชั้น 3 โซน A

1. ควรรับประทานอาหาร และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

2. ควรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีสัญญาณชีพปกติ

3. ผู้รับบริการจะได้รับการซักประวัติด้านสุขภาพอีกครั้งในวันที่เข้ารับการรักษา ซึ่งผู้รับบริการควรให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพาะปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในการรักษาทันตกรรมครั้งก่อน เช่น โรคประจำตัว การหยุดไหลของเลือด และการแพ้ยา

4. ผู้ที่มารักษาโดยการผ่าตัดทุกชนิด ควรรับประทานอาหารมาก่อนการรักษา 1 - 2 ชั่วโมง เนื่องจากภายหลังผ่าตัดต้องกัดผ้ากอซนาน 2 ชั่วโมง เพื่อให้เลือดหยุดไหล รวมถึงควรงดรับประทานน้ำและอาหารจนกว่าเลือดจะหยุดไหล

5. ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ หรือมีการตั้งครรภ์ ควรแจ้งให้ทันตแพทย์ทราบ และนำใบรับรองแพทย์หรือยาติดตัวมาด้วย เพราะบางกรณีการรักษาจำเป็นต้องดูว่าผู้ป่วยมีโรคประจำตัวหรือได้รับยาอะไรบ้าง ทันตแพทย์จะได้ประเมินแผนการรักษาในเบื้องต้นได้

6. ผู้ที่มีโรคประจำตัวที่มีผลต่อการรักษา ควรได้รับความเห็นชอบในการรักษาจากแพทย์ก่อนและเตรียมตัวให้พร้อมรับการถอนฟัน เช่น ผู้ที่เป็นโรคทางโลหิตวิทยา ผู้ที่รับประทานยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด ผู้ที่อยู่ในระหว่างการให้เคมีบำบัดหรือฉายรังสีรักษา และผู้ที่อยู่ในภาวะวิกฤต

7. ผู้ที่เป็นโรคหัวใจรุนแรง หรือผู้ที่ใส่อวัยวะเทียม เช่น ลิ้นหัวใจ ข้อเข่าเทียม หรือผู้ที่เป็นหลอดเลือดดำอุดตัน จะต้องรับประทานยาปฏิชีวนะก่อนการรักษา 1 ชั่วโมง โดยทันตแพทย์จะเป็นผู้เตรียมให้

8. ในกรณีผู้ป่วยเด็กอาจจะต้องเข้ารับการรักษาให้ห่างจากมื้ออาหาร 2 ชั่วโมงขึ้นไป เพื่อป้องกันการอาเจียน

9. ในผู้ที่วิตกกังวลสูง หรือผู้ที่ไม่สามารถให้ความร่วมมือในการรักษา แพทย์อาจพิจารณาทำการรักษาภายใต้ยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย

10. กรณีมาตรวจรักษาทางด้านทันตกรรมบดเคี้ยว ถ้ามีเฝือกสบฟันต้องนำเฝือกสบฟันมาด้วยทุกครั้ง

11. กรณีมารักษาทางด้านจัดฟันให้นำเครื่องมือจัดฟันมาด้วยทุกครั้ง

12. กรณีมารับการรักษาโดยการใส่ฟันปลอม ให้นำฟันปลอมมาด้วยทุกครั้ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์ทันตกรรม ได้ที่ ชั้น 3 โซน A

 


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง