กิจกรรม “งานสุขภาพ 3 อ. มาด้วยใจ ไปด้วยกัน” ที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน).

    โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรม “งานสุขภาพ 3 อ. มาด้วยใจไป ด้วยกัน” ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2561 ณ อาคาร 2 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์รณรงค์เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพ โดยใช้หลักการ 3 อ. ได้แก่ การควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย และการจัดการด้านอารมณ์ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน

         

    ในการนี้ SiPH ได้นำนักกำหนดอาหารมาให้ความรู้และคำปรึกษาด้านโภชนาการที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล พร้อมจัดกิจกรรม “ตักสลัดบาร์” โดยเน้นในเรื่องการรับประทานผักและผลไม้ให้ได้อย่างน้อย 400 กรัมต่อวัน เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง SiPH กับ ปตท. ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพเป็นจำนวนมาก

 

    โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรม “งานสุขภาพ 3 อ. มาด้วยใจไป ด้วยกัน” ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2561 ณ อาคาร 2 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์รณรงค์เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพ โดยใช้หลักการ 3 อ. ได้แก่ การควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย และการจัดการด้านอารมณ์ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน

         

    ในการนี้ SiPH ได้นำนักกำหนดอาหารมาให้ความรู้และคำปรึกษาด้านโภชนาการที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล พร้อมจัดกิจกรรม “ตักสลัดบาร์” โดยเน้นในเรื่องการรับประทานผักและผลไม้ให้ได้อย่างน้อย 400 กรัมต่อวัน เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง SiPH กับ ปตท. ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพเป็นจำนวนมาก

 


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง