รางวัลห้องน้ำแห่งปี 2561

    สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประกวดสุดยอดห้องน้ำแห่งปีของกรุงเทพมหานคร ใน 12 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ศาสนสถาน สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ตลาดสด ร้านอาหาร โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า สถานที่ราชการ แหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะ สถานศึกษา สถานีขนส่ง และห้องน้ำริมทาง ภายใต้แนวคิด “Thank U4 Care Thank U4 Clean ขอบคุณที่เต็มที่ ขอบคุณที่เต็มใจให้บริการห้องน้ำสะอาด” เพื่อชื่นชม เชิดชูเกียรติ และให้กำลังใจเจ้าของสถานที่ และผู้ดูแลห้องน้ำสาธารณะที่มุ่งมั่นรักษามาตรฐานความสะอาดของห้องน้ำพร้อมให้บริการ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในสถานที่ต่างๆ ให้ได้เกณฑ์มาตรฐานด้านความสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย

  

โดยเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (SiPH) ได้เข้ารับรางวัลสุดยอดห้องน้ำแห่งปี 2561 SiPH มีนโยบายให้ความสำคัญด้านสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมของห้องน้ำภายในโรงพยาบาล เพื่อช่วยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค เพิ่มสุขอนามัยที่ดี และเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้รับบริการ ด้วยวิธีการต่างๆ อาทิ

  • มีบริการทำความสะอาดทุกๆ 1 ชั่วโมง
  • มีสายดึงฉุกเฉินติดตั้งที่ห้องน้ำทุกห้องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถดึงเพื่อขอความช่วยเหลือ
  • มีบริการห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยบนรถเข็น
  • ระบบ Scan QR Code ที่ติดอยู่ในห้องน้ำทุกห้อง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการในการแจ้งซ่อม แจ้งปัญหาการใช้งาน ส่งข้อเสนอแนะ คำติชมเกี่ยวกับห้องน้ำ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซม หรือทำความสะอาดห้องน้ำในทันที

นอกจากนี้ ประชาชนสามารถร่วมสร้างสุขอนามัยที่ดีได้ง่ายๆ ด้วยการร่วมกันรักษาความสะอาดของห้องน้ำสาธารณะ และล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังเข้าห้องน้ำ เพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค

  

    สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประกวดสุดยอดห้องน้ำแห่งปีของกรุงเทพมหานคร ใน 12 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ศาสนสถาน สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ตลาดสด ร้านอาหาร โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า สถานที่ราชการ แหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะ สถานศึกษา สถานีขนส่ง และห้องน้ำริมทาง ภายใต้แนวคิด “Thank U4 Care Thank U4 Clean ขอบคุณที่เต็มที่ ขอบคุณที่เต็มใจให้บริการห้องน้ำสะอาด” เพื่อชื่นชม เชิดชูเกียรติ และให้กำลังใจเจ้าของสถานที่ และผู้ดูแลห้องน้ำสาธารณะที่มุ่งมั่นรักษามาตรฐานความสะอาดของห้องน้ำพร้อมให้บริการ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในสถานที่ต่างๆ ให้ได้เกณฑ์มาตรฐานด้านความสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย

  

โดยเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (SiPH) ได้เข้ารับรางวัลสุดยอดห้องน้ำแห่งปี 2561 SiPH มีนโยบายให้ความสำคัญด้านสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมของห้องน้ำภายในโรงพยาบาล เพื่อช่วยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค เพิ่มสุขอนามัยที่ดี และเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้รับบริการ ด้วยวิธีการต่างๆ อาทิ

  • มีบริการทำความสะอาดทุกๆ 1 ชั่วโมง
  • มีสายดึงฉุกเฉินติดตั้งที่ห้องน้ำทุกห้องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถดึงเพื่อขอความช่วยเหลือ
  • มีบริการห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยบนรถเข็น
  • ระบบ Scan QR Code ที่ติดอยู่ในห้องน้ำทุกห้อง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการในการแจ้งซ่อม แจ้งปัญหาการใช้งาน ส่งข้อเสนอแนะ คำติชมเกี่ยวกับห้องน้ำ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซม หรือทำความสะอาดห้องน้ำในทันที

นอกจากนี้ ประชาชนสามารถร่วมสร้างสุขอนามัยที่ดีได้ง่ายๆ ด้วยการร่วมกันรักษาความสะอาดของห้องน้ำสาธารณะ และล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังเข้าห้องน้ำ เพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค

  


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง