ห้องพักผู้ป่วย

Deluxe

  • Deluxe ห้องขนาดมาตรฐาน เน้นการใช้งานที่คล่องตัว ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก
  • ภายในห้องประกอบด้วย ห้องพักผู้ป่วย มุมรับรองแขกและญาติ มุมรับประทานอาหารที่อยู่ในห้องเดียวกัน พร้อมห้องน้ำ 1 ห้อง
  • Deluxe ห้องขนาดมาตรฐาน เน้นการใช้งานที่คล่องตัว ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก
  • ภายในห้องประกอบด้วย ห้องพักผู้ป่วย มุมรับรองแขกและญาติ มุมรับประทานอาหารที่อยู่ในห้องเดียวกัน พร้อมห้องน้ำ 1 ห้อง

ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง