พญ. ดาริกา ทรงวุฒิ
พญ. ดาริกา ทรงวุฒิ
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  08:00 - 12:00 น.
  13:00 - 15:00 น.
 • อังคาร
  13:00 - 17:00 น.
 • ศุกร์
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 18:00 น.
 • เสาร์
  13:00 - 17:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.นพ. ธเนศ ชัยสถาผล
ผศ.นพ. ธเนศ ชัยสถาผล
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  16:00 - 19:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.พญ. ธิดารัตน์ ปุรณะชัยคีรี
อ.พญ. ธิดารัตน์ ปุรณะชัยคีรี
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  16:30 - 20:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.นพ. นัฐพล ฤทธิ์ทยมัย
ผศ.นพ. นัฐพล ฤทธิ์ทยมัย
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  18:00 - 20:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.ดร.นพ. นันทวัช สิทธิรักษ์
รศ.ดร.นพ. นันทวัช สิทธิรักษ์
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.พญ. นาราพร ประยูรวิวัฒน์
รศ.พญ. นาราพร ประยูรวิวัฒน์
ตารางออกตรวจ
 • เสาร์
  10:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. บัณย์ฐิตา ธนภัทรบริสุทธิ์
พญ. บัณย์ฐิตา ธนภัทรบริสุทธิ์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 15:30 น.
 • อังคาร
  13:00 - 15:00 น.
 • ศุกร์
  09:30 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น.
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.ดร.พญ. เบญจมาศ ช่วยชู
รศ.ดร.พญ. เบญจมาศ ช่วยชู
ตารางออกตรวจ
 • อาทิตย์
  09:00 - 11:45 น.
  สัปดาห์ที่ 2,5
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. ประทีป รักษาสกุลวงศ์
นพ. ประทีป รักษาสกุลวงศ์
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  13:00 - 16:00 น.
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
 • ศุกร์
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
 • เสาร์
  10:00 - 12:00 น.
  13:00 - 15:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์