ข้อมูลแพทย์

พญ.ชโลธร วรรณพุฒ
พญ. ชโลธร วรรณพุฒ
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์ทั่วไป
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์อายุรกรรม (อายุรศาสตร์ทั่วไป)
 • จันทร์
  08:30 - 12:00 น.
 • พุธ
  13:00 - 17:00 น.
 • พฤหัสบดี
  08:30 - 12:00 น.
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2557
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา พ.ศ.2561
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474