ข้อมูลแพทย์

อ.นพ.โชค ลิ้มสุวัฒน์
อ.นพ. โชค ลิ้มสุวัฒน์
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์อายุรกรรม (อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ)
  • อังคาร
    16:30 - 20:00 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2549
  • วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553
  • American Board of Internal Medicine, Texas Tech University Health Science Cente พ.ศ.2556
  • American Board of Sleep Medicine, Tulare Hospital พ.ศ.2557
  • American Board of Pulmonary & Critical Care Medicine, Tulare Hospital พ.ศ.2560
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474