ข้อมูลแพทย์

พญ.ปัณฑารีย์ อัศวเนตรมณี
พญ. ปัณฑารีย์ อัศวเนตรมณี
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์โรคปอด
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ระบบการหายใจ
 • อังคาร
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 1,3,5
 • ศุกร์
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
 • เสาร์
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2551
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2557
 • Clinical Research, Tulane University, USA พ.ศ.2559
 • Sleep Medicine Research, Tulane University, USA พ.ศ.2560
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2562

 

สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474