รศ.นพ. กฤษฎี ประภาสะวัต
รศ.นพ. กฤษฎี ประภาสะวัต
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.พญ. กอบกุล เมืองสมบูรณ์
รศ.พญ. กอบกุล เมืองสมบูรณ์
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.พญ. กันยารัตน์ โตธนะรุ่งโรจน์
รศ.พญ. กันยารัตน์ โตธนะรุ่งโรจน์
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  08:30 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 4
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. กิจติยา นรสิงห์
พญ. กิจติยา นรสิงห์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  07:00 - 16:00 น.
 • อังคาร
  07:00 - 16:00 น.
 • พุธ
  07:00 - 16:00 น.
 • พฤหัสบดี
  07:00 - 16:00 น.
 • ศุกร์
  07:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.พญ. กุลนุช ชาญชัยรุจิรา
รศ.พญ. กุลนุช ชาญชัยรุจิรา
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.พญ. จันทิมา รองวิริยะพานิช
ผศ.พญ. จันทิมา รองวิริยะพานิช
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.พญ. จิตรลัดดา วะศินรัตน์
รศ.พญ. จิตรลัดดา วะศินรัตน์
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  13:00 - 16:00 น.
  (เฉพาะนัดหมาย)
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.พญ. ณสุดา ด่านชัยวิจิตร
รศ.พญ. ณสุดา ด่านชัยวิจิตร
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. ตรงธรรม ทองดี
รศ.นพ. ตรงธรรม ทองดี
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  13:00 - 15:00 น.
 • พุธ
  13:00 - 15:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
 • 1
 • 2