แนวคิดของศูนย์

เราให้บริการตรวจวินิจฉัยอาการผิดปกติด้านหัวใจ และให้การรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีความซับซ้อน ด้วยความเชี่ยวชาญในการรักษาจากทีมแพทย์เฉพาะทางที่มากด้วยประสบการณ์ พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย ในการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคหัวใจที่ได้มาตรฐานสากล รวมไปถึงห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ ห้องปฏิบัติการผ่าตัดหัวใจ และหอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ (CCU) ที่พร้อมด้วยอุปกรณ์การแพทย์ครบครัน เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย ในทัศนียภาพที่สวยงาม ร่มรื่น ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อการพักฟื้นในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย จึงมั่นใจได้ว่าผู้ป่วยจะได้รับการรักษาและการใส่ใจดูแลอย่างอบอุ่นเสมือนครอบครัวเดียวกันทั้งก่อนและหลังการรักษา

เราให้บริการตรวจวินิจฉัยอาการผิดปกติด้านหัวใจ และให้การรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีความซับซ้อน ด้วยความเชี่ยวชาญในการรักษาจากทีมแพทย์เฉพาะทางที่มากด้วยประสบการณ์ พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย ในการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคหัวใจที่ได้มาตรฐานสากล รวมไปถึงห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ ห้องปฏิบัติการผ่าตัดหัวใจ และหอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ (CCU) ที่พร้อมด้วยอุปกรณ์การแพทย์ครบครัน เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย ในทัศนียภาพที่สวยงาม ร่มรื่น ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อการพักฟื้นในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย จึงมั่นใจได้ว่าผู้ป่วยจะได้รับการรักษาและการใส่ใจดูแลอย่างอบอุ่นเสมือนครอบครัวเดียวกันทั้งก่อนและหลังการรักษา

บริการทางการแพทย์

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ให้บริการตรวจวินิจฉัยเพื่อรักษาโรคและความผิดปกติของหัวใจทุกชนิด อาทิ

การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ ความผิดปกติของหัวใจ

 • การติดตามการทำงานของคลื่นหัวใจ
 • การตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 • การตรวจหัวใจด้วยสนามแม่เหล็ก
 • การตรวจปฏิบัติการหัวใจ
 • การฟื้นฟูและส่งเสริมสมรรถภาพหัวใจ
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านผนังหน้าอก
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านทางหลอดอาหาร
 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยใช้โดบูตามีนกระตุ้น (กรณีผู้ป่วยไม่สามารถออกกำลังกายได้)
 • การตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ
 • การตรวจดูหลอดเลือดด้วยเครื่องวินิจฉัยสนามแม่เหล็ก
 • การบันทึกคลื่นหัวใจ 24-48 ชั่วโมง รวมถึงการเฝ้าระวังความผิดปกติ
 • การทดสอบระบบประสาทอัตโนมัติหัวใจด้วยเตียงปรับระดับ
 • การตรวจฉีดสารทึบรังสีสวนหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ
 • การฉีดสีตรวจหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง
 • การฉีดสีตรวจหลอดเลือดเลี้ยงแขนขา
 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
 • การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ สำหรับผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะ รวมถึงการรักษาด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง (Ablation)

การรักษาโรคหัวใจ

กลุ่มไฟฟ้าหัวใจ

กลุ่มหลอดเลือด

 • การขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบผ่านการทำบอลลูนและขดลวด
 • การรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง (Aortic Aneurysm)
 • การผ่าตัดซ่อมแซมหลอดเลือดแดงโป่งพองในช่องท้อง
 • การผ่าตัดสอดสายสวนเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดโป่งพองในช่องท้อง
 • การผ่าตัดสอดสายสวนเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดโป่งพองในทรวงอก

กลุ่มหัวใจพิการแต่กำเนิด

 • การรักษาโรคหัวใจแต่กำเนิดโดยการสวนหัวใจ
 • การผ่าตัดปิดเส้นเลือด (Ductus Arteriosus) 
 • การผ่าตัดปิดรูรั่วผนังหัวใจห้องบน / การผ่าตัดปิดรูรั่วผนังหัวใจห้องล่าง 
 • การผ่าตัดซ่อมหลอดเลือดสำหรับโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่มีความซับซ้อน

กลุ่มลิ้นหัวใจ

 • การผ่าตัดซ่อมแซมลิ้นหัวใจ  
 • การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
 • การเปลี่ยนลิ้นหัวใจผ่านทางสายสวน (TAVI)

กลุ่มหลอดเลือดหัวใจ

 ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

Heart Clinic

 • ห้องตรวจ 10 ห้อง
 • ห้องประเมิน Vital signs 1 ห้อง
 • ห้องเจาะเลือด 1 ห้อง
 • ห้อง treatment 1 ห้อง

​​​​​Non-Invasive

 • ห้อง Echocardiography 2 ห้อง
 • ห้อง Exercise Stress Test 2 ห้อง
 • ห้องตรวจ Non-Invasive 1 ห้อง
 • ห้องตรวจ Check Pacemaker 1 ห้อง
 • ห้องตรวจ Holter Monitoring 1 ห้อง

 

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ให้บริการตรวจวินิจฉัยเพื่อรักษาโรคและความผิดปกติของหัวใจทุกชนิด อาทิ

การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ ความผิดปกติของหัวใจ

 • การติดตามการทำงานของคลื่นหัวใจ
 • การตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 • การตรวจหัวใจด้วยสนามแม่เหล็ก
 • การตรวจปฏิบัติการหัวใจ
 • การฟื้นฟูและส่งเสริมสมรรถภาพหัวใจ
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านผนังหน้าอก
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านทางหลอดอาหาร
 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยใช้โดบูตามีนกระตุ้น (กรณีผู้ป่วยไม่สามารถออกกำลังกายได้)
 • การตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ
 • การตรวจดูหลอดเลือดด้วยเครื่องวินิจฉัยสนามแม่เหล็ก
 • การบันทึกคลื่นหัวใจ 24-48 ชั่วโมง รวมถึงการเฝ้าระวังความผิดปกติ
 • การทดสอบระบบประสาทอัตโนมัติหัวใจด้วยเตียงปรับระดับ
 • การตรวจฉีดสารทึบรังสีสวนหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ
 • การฉีดสีตรวจหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง
 • การฉีดสีตรวจหลอดเลือดเลี้ยงแขนขา
 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
 • การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ สำหรับผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะรวมถึงการรักษาด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง (Ablation)

การรักษาโรคหัวใจ

   กลุ่มไฟฟ้าหัวใจ

   กลุ่มหลอดเลือด

 • การขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบผ่านการทำบอลลูนและขดลวด
 • การรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง (Aortic Aneurysm)
 • การผ่าตัดซ่อมแซมหลอดเลือดแดงโป่งพองในช่องท้อง
 • การผ่าตัดสอดสายสวนเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดโป่งพองในช่องท้อง
 • การผ่าตัดสอดสายสวนเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดโป่งพองในทรวงอก

   กลุ่มหัวใจพิการแต่กำเนิด

 • การรักษาโรคหัวใจแต่กำเนิดโดยการสวนหัวใจ
 • การผ่าตัดปิดเส้นเลือด (Ductus Arteriosus) 
 • การผ่าตัดปิดรูรั่วผนังหัวใจห้องบน / การผ่าตัดปิดรูรั่วผนังหัวใจห้องล่าง 
 • การผ่าตัดซ่อมหลอดเลือดสำหรับโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่มีความซับซ้อน

   กลุ่มลิ้นหัวใจ

 • การผ่าตัดซ่อมแซมลิ้นหัวใจ  
 • การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
 • การเปลี่ยนลิ้นหัวใจผ่านทางสายสวน (TAVI)

   กลุ่มหลอดเลือดหัวใจ

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

Heart Clinic

 • ห้องตรวจ 10 ห้อง
 • ห้องประเมิน Vital signs 1 ห้อง
 • ห้องเจาะเลือด 1 ห้อง
 • ห้อง treatment 1 ห้อง

Non-Invasive

 • ห้อง Echocardiography 2 ห้อง
 • ห้อง Exercise Stress Test 2 ห้อง
 • ห้องตรวจ Non-Invasive 1 ห้อง
 • ห้องตรวจ Check Pacemaker 1 ห้อง
 • ห้องตรวจ Holter Monitoring 1 ห้อง
business hours
เวลาทำการ
วันจันทร์-วันอาทิตย์
เวลา 07:00 - 19:00 น.
Location
สถานที่ตั้ง
ชั้น 4 โซน C
Contact
ติดต่อ
โทร: 1474
กด 1
Search doctor
ค้นหาแพทย์
ศูนย์หัวใจ