สาระสุขภาพ

สูบบุหรี่ตลอด เสี่ยงหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง

18 มกราคม 2565
โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic obstructive pulmonary disease หรือ COPD) คือ โรคปอดชนิดเรื้อรังที่ผู้ป่วยจะมีพยาธิสภาพของถุงลมโป่งพองและ/หรือหลอดลมอักเสบเรื้อรังเกิดร่วมกัน ซึ่งสาเหตุหลักส่วนใหญ่มาจากการสูบบุหรี่

SiPH อัพเดท

ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง