ผู้เป็นเบาหวาน ควรดูแลตัวเองอย่างไรในช่วง Covid-19

   ผู้เป็นเบาหวานมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไม่แตกต่างจากผู้ที่ไม่เป็นเบาหวาน แต่ว่าถ้าติดเชื้อแล้วจะมีอาการ หรือภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงกว่าผู้ที่ไม่เป็นเบาหวาน เช่นเดียวกับผู้สูงอายุ ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง หรือโรคอ้วน เนื่องจากผู้เป็นเบาหวาน หากควบคุมน้ำตาลไม่ดีจะมีภูมิคุ้มกันที่ต่ำกว่าคนปกติและเชื้อไวรัสจะเจริญเติบโตได้ดีในสภาวะที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง

การควบคุมระดับน้ำตาลให้ดีมีความสำคัญต่อความรุนแรง COVID-19 หรือไม่

  ระดับน้ำตาลในเลือดสูงมีความสัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นในผู้เป็นเบาหวานที่มีการติดเชื้อ การศึกษาในห้องปฏิบัติการพบว่า ระดับน้ำตาลที่สูงจะเพิ่มการแบ่งตัวของไวรัส และกดการทำงานข้องภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ผู้ป่วยเบาหวานมักมีโรคร่วม ได้แก่ ความดันโลหิตสูงและภาวะอ้วน ซึ่งก็จัดเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญในการติดเชื้อ COVID-19 เช่นกัน

 จากการศึกษาวิจัยพบว่าผู้เป็นเบาหวานจะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ไม่เป็นเบาหวานประมาณสองเท่า นอกจากนี้พบว่าอัตราการเสียชีวิตของผู้เป็นเบาหวานสูงถึงร้อยละ 7.3 เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการเสียชีวิตโดยรวมที่พบเพียงร้อยละ 2.3

 ดังนั้น ผู้เป็นเบาหวานจึงควรควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดี ดูแลร่างกายให้แข็งแรงและผ่อนคลายจิตใจให้มีสุขภาวะที่ดี โดยเฉพาะในช่วงที่มีการโรคระบาดของ COVID-19

การดูแลตนเองสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19

 • ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ ด้วยสบู่อย่างน้อย 20 วินาที หรือ ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือบ่อยๆ
 • เวลาไอหรือจาม ควรนำต้นแขนหรือข้อพับแขนมาปิดบริวณปากและจมูก ไม่ควรใช้มือปิดเนื่องจากมืออาจไปสัมผัสวัตถุสิ่งของอื่นต่อ เพิ่มความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ
 • ทำความสะอาดวัตถุหรือบริเวณที่ถูกสัมผัสบ่อยๆ
 • ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกัน
 • ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร รับประทานอาหารสุกและร้อน โดยใช้ช้อนกลางเมื่อต้องรับประทานอาหารร่วมกัน
 • ถ้าต้องออกนอกบ้านให้ใส่หน้ากากป้องกันทุกครั้ง
 • หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสบริเวณใบหน้า ควรล้างมือและทำให้มือแห้งสะอาดก่อนสัมผัสใบหน้า
 • หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่สาธารณะหรือร่วมกิจกรรมกับคนจำนวนมากหรือหนาแน่น 
 • หลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยรถโดยสารที่แออัดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็น
 • หลีกเลี่ยงการติดต่อกับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อโรคไวรัส COVID-19
 • ผู้เป็นเบาหวานควรดื่มน้ำบ่อยๆ เช็คระดับน้ำตาลในเลือดเป็นระยะ
 • ผู้เป็นเบาหวานต้องรับประทานยาสม่ำเสมอ  ไม่แนะนำให้ขาดยาแม้อยู่ในช่วงกักกันตนเอง 
 • ผู้เป็นเบาหวานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำตาลในเลือดต่ำ ถ้าได้รับยาเม็ดลดระดับน้ำตาลบางชนิด หรือยาฉีดอินซูลิน ดังนั้นควรมีลูกอม หรือน้ำหวาน เพื่อแก้ไขภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ โดยเฉพาะช่วงที่มีการรับประทานอาหารได้น้อยลง

แนะนำกรณีผู้เป็นเบาหวานมีอาการเจ็บป่วย ให้ปฏิบัติตน ดังนี้

 • พักดูอาการอยู่ที่บ้าน ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้น ควรหาช่องทางในการปรึกษาแพทย์อย่างเหมาะสม
 • เช็กระดับน้ำตาลในเลือดเป็นระยะ
 • ดื่มน้ำบ่อยๆ
 • ถ้ามีอาการ ไข้ ไอ และ/หรือ หายใจติดขัดให้ไปพบแพทย์ทันที
 • ให้ข้อมูลที่เป็นจริง และปฏิบัติตามระบบของการคัดกรองของโรงพยาบาล

ข้อมูลจาก : รศ.พญ.ระวีวรรณ เลิศวัฒนารักษ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ ชั้น 4 โซน D

   ผู้เป็นเบาหวานมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไม่แตกต่างจากผู้ที่ไม่เป็นเบาหวาน แต่ว่าถ้าติดเชื้อแล้วจะมีอาการ หรือภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงกว่าผู้ที่ไม่เป็นเบาหวาน เช่นเดียวกับผู้สูงอายุ ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง หรือโรคอ้วน เนื่องจากผู้เป็นเบาหวาน หากควบคุมน้ำตาลไม่ดีจะมีภูมิคุ้มกันที่ต่ำกว่าคนปกติและเชื้อไวรัสจะเจริญเติบโตได้ดีในสภาวะที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง

การควบคุมระดับน้ำตาลให้ดีมีความสำคัญต่อความรุนแรง COVID-19 หรือไม่

  ระดับน้ำตาลในเลือดสูงมีความสัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นในผู้เป็นเบาหวานที่มีการติดเชื้อ การศึกษาในห้องปฏิบัติการพบว่า ระดับน้ำตาลที่สูงจะเพิ่มการแบ่งตัวของไวรัส และกดการทำงานข้องภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ผู้ป่วยเบาหวานมักมีโรคร่วม ได้แก่ ความดันโลหิตสูงและภาวะอ้วน ซึ่งก็จัดเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญในการติดเชื้อ COVID-19 เช่นกัน

 จากการศึกษาวิจัยพบว่าผู้เป็นเบาหวานจะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ไม่เป็นเบาหวานประมาณสองเท่า นอกจากนี้พบว่าอัตราการเสียชีวิตของผู้เป็นเบาหวานสูงถึงร้อยละ 7.3 เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการเสียชีวิตโดยรวมที่พบเพียงร้อยละ 2.3

 ดังนั้น ผู้เป็นเบาหวานจึงควรควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดี ดูแลร่างกายให้แข็งแรงและผ่อนคลายจิตใจให้มีสุขภาวะที่ดี โดยเฉพาะในช่วงที่มีการโรคระบาดของ COVID-19

การดูแลตนเองสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19

 • ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ ด้วยสบู่อย่างน้อย 20 วินาที หรือ ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือบ่อยๆ
 • เวลาไอหรือจาม ควรนำต้นแขนหรือข้อพับแขนมาปิดบริวณปากและจมูก ไม่ควรใช้มือปิดเนื่องจากมืออาจไปสัมผัสวัตถุสิ่งของอื่นต่อ เพิ่มความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ
 • ทำความสะอาดวัตถุหรือบริเวณที่ถูกสัมผัสบ่อยๆ
 • ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกัน
 • ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร รับประทานอาหารสุกและร้อน โดยใช้ช้อนกลางเมื่อต้องรับประทานอาหารร่วมกัน
 • ถ้าต้องออกนอกบ้านให้ใส่หน้ากากป้องกันทุกครั้ง
 • หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสบริเวณใบหน้า ควรล้างมือและทำให้มือแห้งสะอาดก่อนสัมผัสใบหน้า
 • หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่สาธารณะหรือร่วมกิจกรรมกับคนจำนวนมากหรือหนาแน่น 
 • หลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยรถโดยสารที่แออัดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็น
 • หลีกเลี่ยงการติดต่อกับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อโรคไวรัส COVID-19
 • ผู้เป็นเบาหวานควรดื่มน้ำบ่อยๆ เช็คระดับน้ำตาลในเลือดเป็นระยะ
 • ผู้เป็นเบาหวานต้องรับประทานยาสม่ำเสมอ  ไม่แนะนำให้ขาดยาแม้อยู่ในช่วงกักกันตนเอง 
 • ผู้เป็นเบาหวานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำตาลในเลือดต่ำ ถ้าได้รับยาเม็ดลดระดับน้ำตาลบางชนิด หรือยาฉีดอินซูลิน ดังนั้นควรมีลูกอม หรือน้ำหวาน เพื่อแก้ไขภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ โดยเฉพาะช่วงที่มีการรับประทานอาหารได้น้อยลง

แนะนำกรณีผู้เป็นเบาหวานมีอาการเจ็บป่วย ให้ปฏิบัติตน ดังนี้

 • พักดูอาการอยู่ที่บ้าน ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้น ควรหาช่องทางในการปรึกษาแพทย์อย่างเหมาะสม
 • เช็กระดับน้ำตาลในเลือดเป็นระยะ
 • ดื่มน้ำบ่อยๆ
 • ถ้ามีอาการ ไข้ ไอ และ/หรือ หายใจติดขัดให้ไปพบแพทย์ทันที
 • ให้ข้อมูลที่เป็นจริง และปฏิบัติตามระบบของการคัดกรองของโรงพยาบาล

ข้อมูลจาก : รศ.พญ.ระวีวรรณ เลิศวัฒนารักษ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ ชั้น 4 โซน D


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง