SiPH อัพเดท

Hyperthermia เทคโนโลยีใหม่ทางการแพทย์ อีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาโรคมะเร็ง

07 กรกฎาคม 2558
เทคโนโลยีการรักษาโรคมะเร็งด้วยระบบอาร์เอฟ ความถี่วิทยุ ที่สามารถใช้รักษาได้เกือบทุกตำแหน่งในร่างกาย

สาระสุขภาพ

ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง