รศ.นพ. กรกฎ ศิริมัย
รศ.นพ. กรกฎ ศิริมัย
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
 • พุธ
  16:00 - 20:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา
รศ.นพ. ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.พญ. ธันยารัตน์ วงศ์วนานุรักษ์
รศ.พญ. ธันยารัตน์ วงศ์วนานุรักษ์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  12:30 - 15:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.นพ. บุญเลิศ วิริยะภาค
อ.นพ. บุญเลิศ วิริยะภาค
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  13:30 - 16:30 น.
 • พฤหัสบดี
  17:00 - 20:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. ประสงค์ ตันมหาสมุทร
รศ.นพ. ประสงค์ ตันมหาสมุทร
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  17:00 - 20:00 น.
 • ศุกร์
  09:00 - 12:00 น.
 • อาทิตย์
  08:00 - 11:20 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.นพ. ปวิตร สุจริตพงศ์
ผศ.นพ. ปวิตร สุจริตพงศ์
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  13:30 - 15:00 น.
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.พญ. พัทยา เฮงรัศมี
ผศ.พญ. พัทยา เฮงรัศมี
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  16:30 - 19:30 น.
 • อังคาร
  08:30 - 11:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. พิชัย ลีระศิริ
รศ.นพ. พิชัย ลีระศิริ
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  13:30 - 16:00 น.
 • พฤหัสบดี
  08:30 - 12:00 น.
 • เสาร์
  13:00 - 15:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. พีรพงศ์ อินทศร
รศ.นพ. พีรพงศ์ อินทศร
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  16:00 - 19:00 น.
 • ศุกร์
  10:00 - 12:30 น.
 • เสาร์
  13:00 - 17:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. มงคล เบญจาภิบาล
รศ.นพ. มงคล เบญจาภิบาล
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  13:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ศ.พญ. มณี รัตนไชยานนท์
ศ.พญ. มณี รัตนไชยานนท์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  17:00 - 20:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. มานพชัย ธรรมคันโธ
รศ.นพ. มานพชัย ธรรมคันโธ
ตารางออกตรวจ
 • เสาร์
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ศ.คลินิก นพ. วีรศักดิ์ วงศ์ถิรพร
ศ.คลินิก นพ. วีรศักดิ์ วงศ์ถิรพร
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  13:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.พญ. สายฝน ชวาลไพบูลย์
รศ.พญ. สายฝน ชวาลไพบูลย์
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  16:30 - 19:30 น.
 • ศุกร์
  08:00 - 12:00 น.
 • เสาร์
  13:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. สิงห์เพ็ชร สุขสมปอง
รศ.นพ. สิงห์เพ็ชร สุขสมปอง
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:30 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.พญ. สุชาดา อินทวิวัฒน์
รศ.พญ. สุชาดา อินทวิวัฒน์
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  09:00 - 10:50 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์
รศ.นพ. สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. สุรศักดิ์ อังสุวัฒนา
รศ.นพ. สุรศักดิ์ อังสุวัฒนา
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  17:00 - 20:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. อัมพัน เฉลิมโชคเจริญกิจ
รศ.นพ. อัมพัน เฉลิมโชคเจริญกิจ
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  15:30 - 20:00 น.
 • พฤหัสบดี
  16:00 - 20:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.พญ. อิสรินทร์ ธนบุณยวัฒน์
รศ.พญ. อิสรินทร์ ธนบุณยวัฒน์
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  13:30 - 16:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.พญ. ปัทมา เชาว์โพธิ์ทอง
ผศ.พญ. ปัทมา เชาว์โพธิ์ทอง
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  13:00 - 15:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.พญ. ไอรีน เรืองขจร
รศ.พญ. ไอรีน เรืองขจร
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  08:00 - 12:00 น.
 • เสาร์
  08:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. อรรถพล ใจชื่น
รศ.นพ. อรรถพล ใจชื่น
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น.
 • เสาร์
  09:30 - 12:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.พญ. เจนจิต ฉายะจินดา
รศ.พญ. เจนจิต ฉายะจินดา
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.ดร.นพ. สมสิญจน์ เพ็ชรยิ้ม
รศ.ดร.นพ. สมสิญจน์ เพ็ชรยิ้ม
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  10:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.นพ. พิสุทธิ์ ศรีชัยกุล
ผศ.นพ. พิสุทธิ์ ศรีชัยกุล
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น.
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.นพ. สมภพ กุลจรัสนนท์
อ.นพ. สมภพ กุลจรัสนนท์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:30 - 12:30 น.
 • อาทิตย์
  08:30 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. เพ็ญพรรณ ศิริสุทธิ์
พญ. เพ็ญพรรณ ศิริสุทธิ์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  07:30 - 08:50 น.
  13:00 - 16:30 น.
 • อังคาร
  07:30 - 08:50 น.
  13:00 - 19:00 น.
 • พุธ
  07:30 - 08:50 น.
  13:00 - 16:30 น.
 • พฤหัสบดี
  07:30 - 08:50 น.
  13:00 - 16:30 น.
 • ศุกร์
  07:30 - 08:50 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3
  13:00 - 16:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3
 • เสาร์
  07:30 - 08:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
 • อังคาร
  09:00 - 12:00 น.
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น.
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
 • ศุกร์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3
 • เสาร์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.พญ. กติกา นวพันธุ์
ผศ.พญ. กติกา นวพันธุ์
ตารางออกตรวจ
 • เสาร์
  14:00 - 17:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.พญ. นิศารัตน์ ยมาภัย
รศ.พญ. นิศารัตน์ ยมาภัย
ตารางออกตรวจ
 • เสาร์
  10:00 - 13:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. พฤหัส จันทร์ประภาพ
รศ.นพ. พฤหัส จันทร์ประภาพ
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  13:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.พญ. ศนิตรา อนุวุฒินาวิน
ผศ.พญ. ศนิตรา อนุวุฒินาวิน
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.พญ. ปณิชา จันทราพานิชกุล
อ.พญ. ปณิชา จันทราพานิชกุล
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์