ส่งต่อการให้กับโครงการ “ไม่รับ=ให้”

          จากสถานการณ์ปัจจุบันจะพบว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ส่งผลให้เกิดปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น และการกำจัดขยะที่มากขึ้นก็ส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศ หรือ PM 2.5 ที่สูงขึ้นเช่นกัน โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (SiPH) เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงริเริ่มโครงการ “ไม่รับ=ให้” เพื่อต้องการให้ผู้รับบริการตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ซึ่งเท่ากับได้ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

   โครงการ “ไม่รับ=ให้” เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแนวคิด “ผู้รับ ผู้ให้” เพื่อสร้างให้เกิดสังคมแห่งการให้ไปพร้อมกัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ให้ เพียงปฏิเสธไม่รับถุงยา ทุก 1 ถุงยาจะเปลี่ยนเป็นหน้ากากผ้า 1 ชิ้น ให้แก่น้องๆ ได้มีหน้ากากผ้าใช้อย่างเพียงพอ

   

   โครงการดังกล่าวได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2563 ทั้งนี้ SiPH ได้บริจาคหน้ากากผ้าจำนวนทั้งสิ้น 9,000 ชิ้น ให้แก่น้องๆ นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในเขตชายแดนพม่า จำนวน 83 โรงเรียน และยังคงดำเนินโครงการต่อไป เพื่อให้น้องๆ ได้มีหน้ากากผ้าใช้อย่างเพียงพอ และป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากไวรัสโควิด 19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน

 

   SiPH ขอขอบคุณผู้รับบริการทุกท่านที่สนับสนุนโครงการ “ไม่รับ=ให้” ได้มีส่วนร่วมในการลดใช้ถุงกระดาษและทรัพยากรที่ไม่จำเป็น อีกทั้งยังได้ส่งต่อสุขภาพที่ดีให้แก่น้องๆ ที่ยังขาดแคลนหน้ากาก เพราะทุกการให้ของทุกท่านมีคุณค่ากับผู้รับอย่างมากมาย

 

 

          จากสถานการณ์ปัจจุบันจะพบว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ส่งผลให้เกิดปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น และการกำจัดขยะที่มากขึ้นก็ส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศ หรือ PM 2.5 ที่สูงขึ้นเช่นกัน โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (SiPH) เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงริเริ่มโครงการ “ไม่รับ=ให้” เพื่อต้องการให้ผู้รับบริการตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ซึ่งเท่ากับได้ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

   โครงการ “ไม่รับ=ให้” เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแนวคิด “ผู้รับ ผู้ให้” เพื่อสร้างให้เกิดสังคมแห่งการให้ไปพร้อมกัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ให้ เพียงปฏิเสธไม่รับถุงยา ทุก 1 ถุงยาจะเปลี่ยนเป็นหน้ากากผ้า 1 ชิ้น ให้แก่น้องๆ ได้มีหน้ากากผ้าใช้อย่างเพียงพอ

   

   โครงการดังกล่าวได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2563 ทั้งนี้ SiPH ได้บริจาคหน้ากากผ้าจำนวนทั้งสิ้น 9,000 ชิ้น ให้แก่น้องๆ นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในเขตชายแดนพม่า จำนวน 83 โรงเรียน และยังคงดำเนินโครงการต่อไป เพื่อให้น้องๆ ได้มีหน้ากากผ้าใช้อย่างเพียงพอ และป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากไวรัสโควิด 19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน

 

   SiPH ขอขอบคุณผู้รับบริการทุกท่านที่สนับสนุนโครงการ “ไม่รับ=ให้” ได้มีส่วนร่วมในการลดใช้ถุงกระดาษและทรัพยากรที่ไม่จำเป็น อีกทั้งยังได้ส่งต่อสุขภาพที่ดีให้แก่น้องๆ ที่ยังขาดแคลนหน้ากาก เพราะทุกการให้ของทุกท่านมีคุณค่ากับผู้รับอย่างมากมาย


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง